Политика по Управление

Декларация на ръководството


Ръководството, в лицето на Управителя на Р.С. Инженеринг ООД, официално декларира своята

 

ПОЛИТИКА по управление


насочена към:


НЕПРЕКЪСНАТО подобрение на качеството НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИНВЕСТИРАНЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, Осигуряване на ЗБР, действия по опазване на околната среда и постигане на съответствие с изискванията на ЗАИНТЕРЕСОВАНИте СТРАНИ и нормативните документи.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя следните основни Цели по управление:


•    Да се осигури и поддържа висока конкурентоспособност и съответствие при изпълнението на СМР и СРР с изискванията на Заинтересованите страни и нормативните документи;
•    Да се предприемат действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията и за непрекъснато подобряване на управлението на ЗБР и на резултатността по ЗБР.

•    Да се предприемат действия за предотвратяване на епидемиологични заболявания и за извършване на дейности по време на епидемии.
•    Да се предприемат действия за предотвратяване на замърсявания и за непрекъснато подобряване на Околната среда.
•    Да се осигури съответствие с приложимите нормативни и други изисквания, които Р.С. Инженеринг ООД е приела да изпълнява и които се отнасят до рисковете за ЗБР и аспектите на Околната среда.
•    Да се подобрява качеството, като се осъвременяват технологичните процеси и се внедряват съвременни технически и технологични решения, при изпълнението на СМР и СРР;
•    Да се повиши квалификацията на персонала и неговата ангажираност чрез системни дейности за изграждане и поддържане на капацитет по управление на качеството, ЗБР и ОС;
•    Да се постига информиран процес за вземане на решения, основан на факти и при постигнат баланс между параметрите желано/ възможно в контекста на предоставянето на продукти и услуги, осигуряване на ЗБР и ОС;
•    Да се определят целите и задачите, отнасящи се до рисковете по отношение на качеството, ЗБР и ОС още в процеса на вземане на бизнес решения и да се осигуряват необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
•    Да се използват ефективно наличните материални, човешки и финансови ресурси съобразно изискванията на заинтересованите страни при осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, ЗБР и ОС;
•    Да се подобрява непрекъснато ефикасността и ефективността на внедрената Интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018;
С приемането на този подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление в Р.С. Инженеринг ООД.


КАТО УПРАВИТЕЛ НА Р.С. Инженеринг ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБР И ОС в Р.С. Инженеринг ООД

 

01.02.2020 г.                                           Управител:

                                                                             Александър Стайков


 

 

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top