ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

1    В настоящия документ използваме понятия в следния смисъл:

Използван термин

Значение

Лични данни

всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)

Обработване

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

Администратор

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

Електронен документ

всяко съдържание, съхранявано в електронна форма

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

2    Въведение
2.1    Цел на документа
Ние, ”Р.С. Инженеринг“ ООД, ЕИК 831534113, със седалище и адрес на управление -  гр. София, ул. „Иван Сусанин“ № 63, представлявано от Александър Рашков Стайков, в качеството си на Управител, отчитаме, че е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията за Вас, в качеството Ви на кандидат за работа в Дружеството, която представлява лични данни. Затова, чрез настоящото Съобщение за поверителност, Ви  информираме за извършваното обработване и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство. Моля, запознайте се внимателно с този документ.
2.2    Обхват
Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:
•    имейли;
•    документи на хартиен носител;
•    електронни документи;
Информацията се обработва при получаване на Вашата кандидатура за работа,  през целия период на откритата процедура по набиране и подбор на персонал и за определен период след приключване на същата.
2.3    Адресати
Адресатите на настоящия документ са настоящи кандидати за работа в Дружеството /както съгласно трудов договор, така и съгласно граждански договор – за услуга, поръчка и др./.
Настоящото Съобщение не е част от споразумение между нас или част от трудов договор и не Ви предоставя никакви договорни права, нито създава някакви договорни задължения за нас.
3    Лични данни, които обработваме
Видовете лични данни, които обработваме включват, но не могат да бъдат ограничени до: физическа идентичност (напр. три имена, адрес, снимка и др.), образование, професионални квалификации, трудова дейност (професионална биография), данни за контакт с Вас.
    В допълнение, могат да бъдат обработвани и всякакви други лични данни, които сте избрали да оповестите на служителите на Дружеството по време на откритата процедура по набиране и подбор на персонал, било то устно или писмено.

4     Правно основание и цели на обработването на личните Ви данни. Последици при непредоставянето на лични данни.
4.1. Правно основание за обработването
В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:
•    обработването е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси и е необходимо, за да се направи избор от страна на Дружеството за сключване на трудов договор със съответно физическо лице (например, за да се извърши информиран и качествен анализ и подбор на кандидатите, а съхранението на данните се осъществява с цел евентуално бързо набиране на необходима в бъдещ период работна ръка, за изпълнение на нов проект);
•    обработването се основава на съгласие (само по изключение);
4.2. Цели на обработването
Дружеството може да обработва Вашите лични данни за целите на извършване на подбор и намиране на подходящ кандидат за заемане на съответна свободна позиция в структурата на Дружеството.

4.3. Последици при непредоставянето на лични данни
Моля да имате предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични данни не можем да оценим Вашата кандидатура и ще бъдете лишен от възможността участвате в процедурата по набиране и подбор на персонал.
5    Автоматизирано вземане на решения и профилиране
Ние не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране .
6    Източници на лични данни
Основно, Вашите данни, които обработваме, ще ни бъдат предоставени лично от Вас, както и от външни източници (напр. от предишни работодатели при представяне на препоръка).
7     Съхранение на личните данни
Нашият общ подход е да запазим личните данни на кандидатите за работа само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.
 За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, свързани с кандидатите за работа, моля, поискайте информация от Дружеството.

8    Категории получатели на Вашите лични данни
За целите, изброени по-горе, можем да споделяме вашите лични данни с Управителя и колеги в Дружеството, като се спазва принципа „необходимост да се знае”.
Ние не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.
9    Сигурност на Вашите лични данни
Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното ни законодателство.
За повече информация относно сигурността на Вашите данни, може да отправите запитване до Дружеството.  
10    Вашите права
Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.
По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да заявите:
•    Достъп до обработваните от нас данни, получаване на информация, както и коригирането/премахването на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);

•    Изтриването на лични данни, приложимо само в следните случаи:
o    Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
o    В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
o    Личните  данни са били обработвани незаконно;
o    Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
o    Вие сте възразил  срещу  обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

•    Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
o    Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
o    Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити,  а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
o    Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o    Вие сте възразил  срещу  обработването, когато законовото му основание е "обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна", в очакване  на проверка  дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.

•    В случай, че законното основание за обработване на личните Ви данни е съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е било извършвано до момента на оттеглянето.

•    Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, когато основанието за обработване е "обработване, необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна". Ние следва да прекратим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за това обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи като субект на данни или предимство за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

•    Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права чрез подаване на писмено искане за това (Образец 1) до Дружеството. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му Дружеството ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. Ако Дружеството не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

11. Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с Управителя чрез имейл office@rseng-bg.com.

Приложения:


1.    Образец 1 – Заявление за упражняване на права

 

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top