инж. ЧАВДАР БОНЕВ Изпълнителен директор по производствените въпроси, контрол върху качеството на изпълнение на строителството и съответствие на влаганите в строителството материали

инж. СВЕТЛАНА СТАЙКОВА Изпълнителен директор по стратегическото развитие и търговска дейност

МАРИАНА БОРИСОВА Икономически директор

Анна Стайкова Мениджър управление на собствеността

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ Ръководител направление „Логистика” и материално-техническо обезпечаване

арх. ТАТЯНА ИВАНОВА Маркетинг мениджър и отговорник по опазване на околната среда

МАЯ ДАЧЕВА Отдел „Човешки ресурси”

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ Отдел „Счетоводен”

инж. Милена Семерджиева Ръководител на отдел "Технически"

Арх. ИВЕТ ГЕОРГИЕВА Отдел „Технически”

Надежда Атанасова Oтдел "Технически"

инж. ГЕОРГИ ТОДОРОВ Ръководител група обекти и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд

инж. ВЛАДИМИР ТИМОВ Ръководител група обекти

ЛЪЧЕЗАР БОНЕВ Ръководител група обекти

ЛЮБОСЛАВ БОРИСОВ Отдел Снабдяване

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top