Дейности

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

- Ръководство и управление на изпълнението на инвестиционния проект.
- Анализ, оценка и бюджетиране на инвестиционния проект.
- Провеждане на конкурси и подбор на изпълнители на строително-монтажните работи и доставчици на материали.
- Разработване на цялостен план-график и управление на строителния процес.
- Управление на взаимоотношенията инвеститор – изпълнители.
- Водене на безупречна документация и финансов контрол на разходите.
- Поддържане на безупречно техническо досие на инвестиционния проект.

 

 СРОИТЕЛСТВО

 

- Организация и цялостно изпълнение на строителния проект с екип от висококвалифицирани строителни инженери,

  при спазване на всички технологични изисквания за качествен продукт и използване на собствена механизация.
- Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки и строителен график, гарантиращ интересите на

  възложителя и сроковете за изпълнение.

- Прилагане на високи професионални стандарти при осигуряване качеството на продукта, безопасността на обекта

  и опазването на околната среда.
- Използване на висококачествени сертифицирани материали.
- Управление на взаимоотношенията с доставчици и подизпълнители.
- Осигуряване на строга отчетност на строителния процес.
- Водене на безупречна документация и техническо досие на проекта.

 

 ПРОЕКТИРАНЕ

 

- Утвърдени имена и екипи от доказани професионалисти в областта на проучването и проектирането на жилищни и

  административни сгради.
- Проучване на реалните възможности на застроителния и регулационен план, както и на законовите изисквания на

  съгласувателния и разрешителен режим.
- Проучване на съществуващата инженерна инфраструктура и осигуряване на възможности за изграждането й,

  евентуалното й усъвършенстване и доразвиване.
- Изготвяне на идейни разработки при спазване на всички изисквания и инвестиционни намерения на възложителя
- Изготвяне на работни проекти по всички части и изпълнение на всички документални процедури за тяхното

  приемане и одобрение.
- Последващ авторски надзор при реализацията на проекта.

 

  УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

  Екипът на Търговския отдел на фирма Р.С. Инженеринг ООД е специализиран в услугите Управление на недвижими имоти чрез отдаването им под наем и Текущо управление на недвижими имоти.


  Услугата Управление чрез отдаване под наем е предназначена за всички собственици на недвижим имот, които не живеят в него и искат да получат възвръщаемост от своята инвестиция. За всички тях предлагаме:
- Проучване на пазара и професионален подход при определянето на месечния наем, съобразно спецификите

  на недвижимия имот
- Изготвяне на презентационни материали за недвижимия имот и публикуването му в специализираните източници

  за реклама
- Организиране на огледи и съдействие при отдаването под наем на недвижимия имот
- Редовно проследяване на текущото състояние на наетия имот
- Посредничество при взаимоотношенията собственик – наемател
- Проследяване на редовното заплащане на дължимия месеч наем и консумативни разходи
- Представляване на собственика в отношенията му с етажните собственици и пред съответните

  експлоатационни дружества и др.

  Услугата Текущо управление е предназначена за собственици, които временно не обитават своя имот или имат недвижими имоти, които не желаят да бъдат отдавани под наем. За всички тях предлагаме:
- Грижа по опазване доброто състояние и защитеността на имота
- Редовни посещения и проверка на изправността на инсталациите в жилището
- Почистване и проветряване
- Следене за редовно заплащане на месечните разходи за етажна собственост и режийни косумативи
- Представляване на собственика в отношенията му с доставчици, застрахователи, етажни собственици и

  експлоатационни дружества.

  През 2006 година водени от убеждението, че построените от нас сгради трябва да предлагат максимален комфорт на обитаване, а общите им части и прилежащо околно пространство да бъдат добре стопанисвани и поддържани и след предаването им на новите собственици, създадохме дъщерно дружество, специализирано в управлението на етажна собственост и предлагащо услугата Професионален домоуправител – фирма „МСИ Витоша” ЕООД. Изборът на Професионален домоуправител осигурява безспорни предимства на нашите клиенти:

- Въвеждане на Правилник за вътрешен ред в сградата и непрекъснат контрол за ефективното му прилагане.
- Провеждане на общи събрания и стриктно протоколиране на взетите решения.
- Изготвяне на годишен бюджет, предвиждащ оптималните разходи за поддръжка на общите части, дворно

  пространство и инсталациите в сградата.
- Редовно почистване, смяна на дефектирали елементи и техническа поддръжка на инстлациите.
- Добро управление на взаимоотношенията между етажните собственици.
- Административно управление на взаимоотношенията на етажната собственост с общинските органи, а именно:

  регистрация на етажната собственост в съответната община, водене на домова книга, стриктна отчетност

  на разходите, съхранение на техническия паспорт на сградата и административно досие на обекта.
- Непрестанен контрол за ефективно изпълнение на приетия от етажните собственици годишен бюджет на разходите.
- Коректно осчетоводяване на получените суми и извършените плащания от името и за сметка на етажната

  собственост.

- Технически експертизи при настъпване на аварии и застрахователни събития в етажната собственост.

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top