Property Management

ACTIVITIES

x

Company Profile

Activities

Management Policy

Partners and Suppliers

Completed projects

Mission

Contacts

Management

Certificates and references

Questionnaries

Design

Construction

Project Management

Property Management

Екипът на Търговския отдел на фирма Р.С. Инженеринг ООД е специализиран в услугите Управление на недвижими имоти чрез отдаването им под наем и Текущо управление на недвижими имоти.

 

Услугата Управление чрез отдаване под наем е предназначена за всички собственици на недвижим имот, които не живеят в него и искат да получат възвръщаемост от своята инвестиция. За всички тях предлагаме:

 • Проучване на пазара и професионален подход при определянето на месечния наем, съобразно спецификите на недвижимия имот
 • Изготвяне на презентационни материали за недвижимия имот и публикуването му в специализираните източници за реклама
 • Организиране на огледи и съдействие при отдаването под наем на недвижимия имот
 • Редовно проследяване на текущото състояние на наетия имот
 • Посредничество при взаимоотношенията собственик – наемател
 • Проследяване на редовното заплащане на дължимия месеч наем и консумативни разходи
 • Представляване на собственика в отношенията му с етажните собственици и пред съответните експлоатационни дружества и др.

 

Услугата Текущо управление е предназначена за собственици, които временно не обитават своя имот или имат недвижими имоти, които не желаят да бъдат отдавани под наем. За всички тях предлагаме:

 • Грижа по опазване доброто състояние и защитеността на имота
 • Редовни посещения и проверка на изправността на инсталациите в жилището
 • Почистване и проветряване
 • Следене за редовно заплащане на месечните разходи за етажна собственост и режийни косумативи
 • Представляване на собственика в отношенията му с доставчици, застрахователи, етажни собственици и експлоатационни дружества.

 

През 2006 година водени от убеждението, че построените от нас сгради трябва да предлагат максимален комфорт на обитаване, а общите им части и прилежащо околно пространство да бъдат добре стопанисвани и поддържани и след предаването им на новите собственици, създадохме дъщерно дружество, специализирано в управлението на етажна собственост и предлагащо услугата Професионален домоуправител – фирма „МСИ Витоша” ЕООД. Изборът на Професионален домоуправител осигурява безспорни предимства на нашите клиенти:

 

 • Въвеждане на Правилник за вътрешен ред в сградата и непрекъснат контрол за ефективното му прилагане.
 • Провеждане на общи събрания и стриктно протоколиране на взетите решения.
 • Изготвяне на годишен бюджет, предвиждащ оптималните разходи за поддръжка на общите части, дворно пространство и инсталациите в сградата.
 • Редовно почистване, смяна на дефектирали елементи и техническа поддръжка на инстлациите.
 • Добро управление на взаимоотношенията между етажните собственици.
 • Административно управление на взаимоотношенията на етажната собственост с общинските органи, а именно: регистрация на етажната собственост в съответната община, водене на домова книга, стриктна отчетност на разходите, съхранение на техническия паспорт на сградата и административно досие на обекта.
 • Непрестанен контрол за ефективно изпълнение на приетия от етажните собственици годишен бюджет на разходите.
 • Коректно осчетоводяване на получените суми и извършените плащания от името и за сметка на етажната собственост.
 • Технически експертизи при настъпване на аварии и застрахователни събития в етажната собственост.R.S. ENGINEERING Ltd. - DESIGN, CONSTRUCTION, ENTREPRENEURSHIP. 2018 © Web Design by AM Design. All rights reserved.

Top