ЗА НАС

Политика по Управление

 

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА "Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

 

НЕПРЕКЪСНАТО подобрение на качеството НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ И УСЛУГИ,

Осигуряване на ЗБУТ,  действия по опазване на околната среда и постигане на съответствие с изискванията

на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ и нормативните документи.

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ,  Ръководството определя следните основни Цели по управление:

  • Да се осигури и поддържа висока конкурентоспособност и съответствие при изпълнението на СМР и СРР с изискванията на Заинтересованите страни и нормативните документи, чрез внедряване и поддържане и усъвършенствуване на Интегрирана Система за Управление, за осигуряване на качеството, ЗБУТ и ООС;

  • Да се предприемат действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията и за непрекъснато подобряване на управлението на ЗБУТ и на резултатността по ЗБУТ.

  • Да се предприемат действия за предотвратяване на замърсявания и за непрекъснато подобряване на Околната среда.

  • Да се осигури съответствие с приложимите нормативни и други изисквания, които Р. С. Инженеринг ЕООД е приела да изпълнява и които се отнасят до рисковете за ЗБУТ и аспектите на Околната среда.

  • Да се подобрява качеството, като се осъвременяват технологичните процеси и се внедряват съвременни технически и технологични решения, при изпълнението на СМР и СРР;

  • Да се повиши квалификацията на персонала и неговата ангажираност чрез системни дейности за изграждане и поддържане на капацитет по управление на качеството, ЗБУТ и ООС;

  • Да се постига информиран процес за вземане на решения, основан на факти и при постигнат баланс между параметрите желано/ възможно в контекста на предоставянето на продукти и услуги, осигуряване на ЗБУТ и ООС;

  • Да се определят целите и задачите, отнасящи се до ЗБУТ и ООС още в процеса на вземане на бизнес решения и да се осигуряват необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;

  • Да се използват ефективно наличните материални, човешки и финансови ресурси  съобразно изискванията на заинтересованите страни при осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, ЗБУТ и ООС, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;

  • Да се подобрява непрекъснато ефикасността и ефективността на внедрената Интегрирана система за управление;

 

С приемането на този подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление в „Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА Р. С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ООС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

дипл. инж. Рашко Стайков

Собственик и Управител на Р.С. Инженеринг 

 

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2018 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top