ЗА НАС

ЕКИП

инж. ЧАВДАР БОНЕВ Изпълнителен директор по производствените въпроси, контрол върху качеството на изпълнение на строителството и съответствие на влаганите в строителството материали

инж. СВЕТЛАНА СТАЙКОВА Изпълнителен директор по стратегическото развитие и търговска дейност

МАРИАНА БОРИСОВА Икономически директор

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ Ръководител направление „Логистика” и материално-техническо обезпечаване

арх. ТАТЯНА СТЕФАНОВА Маркетинг мениджър и отговорник по опазване на околната среда

МАЯ ДАЧЕВА Отдел „Човешки ресурси”

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ Отдел „Счетоводен”

ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ Отдел „Счетоводен”

инж. Милена Семерджиева отдел "Технически"

ИВАНКА ВЕЛЧЕВА Отдел „Технически”

инж. ЛИЛЯНА НАКОВА Отдел „Офертен”

АНИТА АНГЕЛОВА Офис мениджър и вътрешен одитор ИСУ

инж. ГЕОРГИ ТОДОРОВ Ръководител група обекти и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд

инж. ВЛАДИМИР ТИМОВ Ръководител група обекти

инж. ИСМАИЛ ЛЕШКОВ Ръководител група обекти

ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ Ръководител строителна механизация

ЛЪЧЕЗАР БОНЕВ Ръководител група обекти

ЛЮБОСЛАВ БОРИСОВ Отдел Снабдяване

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2018 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top